China Seminar

LIU Xujie

LIU Xujie

8 January 1987

Landscaped Gardens in Southern China

Liu Xujie, Professor of the Research Institute for Architectural Studies, Nanjing.